text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene Voorwaarden Jongeneel.nl – consumentenverkoop


LET OP: Ten overvloede wordt opgemerkt dat de toepasselijkheid op transacties met niet consumenten uitdrukkelijk is uitgesloten. Voor kopers die geen consument zijn (dus op naam van een instelling of onderneming een bestelling plaatsen), zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Jongeneel B.V. van toepassing.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Reclamaties
Artikel 15 - Toepasselijk recht


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Jongeneel B.V. handelend onder de naam/namen: Jongeneel.nl Vestigings- & bezoekadres: Atoomweg 300, 3542 AB Utrecht. Telefoonnummer: 030-2346347 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur. E-mailadres: info@jongeneel.nl KvK-nummer: 30002116 Btw-identificatienummer: NL004071487B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. In het geval dat op de foto een bepaald product is afgebeeld, is deze afbeelding uitsluitend ter illustratie. Kleuren en uitvoeringen kunnen afwijken van het getoonde. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Consumenten die producten retour willen laten halen en de overeenkomst willen ontbinden dienen dit binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk of per e-mail aan Jongeneel kenbaar te maken;
4. Jongeneel neemt contact op met de consument om een afspraak voor retourname te maken. Zonder tijdig schriftelijk tegenbericht gaat Jongeneel ervan uit dat er op de afgesproken dag iemand aanwezig is die voor retourname kan tekenen. Bij gebreke daarvan behoudt Jongeneel zich het recht voor de kosten van een tweede of latere afspraak in rekening te brengen.
5. De retour te nemen goederen dienen onbeschadigd, compleet, zoveel mogelijk op oorspronkelijke wijze verpakt en voorzien van alle handleidingen op de afgesproken dag en op het afgesproken tijdstip aangeboden te worden op een plaats direct langs de openbare weg die voor een vrachtwagen combinatie van 18 meter lengte gemakkelijk bereikbaar is;
6. De chauffeur voert slechts een beperkte visuele inspectie uit op zichtbare gebreken. Bij terugkomst controleert Jongeneel de goederen en de verpakking uitgebreid op schade, juistheid en compleetheid. In geval van tekortkomingen is Jongeneel gerechtigd om het aan de consument terug te betalen bedrag in redelijkheid te verminderen of in zijn geheel niet te restitueren.
7. Het risico op schade of vermissing voor of tijdens het retourtransport ligt volledig bij de consument;
8. In geval van retourname restitueert Jongeneel de kosten van het product en de verzendkosten naar de klant voor zover die gemaakt zijn.
Bij levering van diensten:
9. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
10. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Voor het retour nemen van goederen brengt Jongeneel € 35 excl. BTW. aan vrachtkosten in rekening plus een eventuele toeslag voor kosten voor retourzending vanaf de Waddeneilanden;
2. De retourkosten worden verrekend met het door Jongeneel aan de consument terug te betalen bedrag van de retour genomen goederen. Het saldo zal Jongeneel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na retourname terugstorten op de rekening van de consument. In beginsel zal Jongeneel dit bedrag terugstorten op de rekening van de consument waarvan Jongeneel ook de betaling ontvangen heeft.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

1. De prijzen vermeld op de Jongeneel.nl website zijn in Euro (€); exclusief BTW en onder voorbehoud van foutieve vermeldingen.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Jongeneel is gerechtigd wijzigingen in het BTW tarief of andere belastingen en heffingen bij de consument in rekening te brengen;
3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6. Alle prijzen en aanbiedingen zijn geldig tot publicatie van een nieuwe prijs of tot het moment van verwijdering van de aanbieding van de website, tenzij voor een bepaalde prijs of actie een geldigheidsperiode is afgegeven. Uiteraard blijft de prijs die vermeld werd op het moment van bestellen geldig voor reeds geplaatste bestellingen. Voor alle prijzen en aanbiedingen gelden dat deze geldig zijn zolang de voorraad strekt;
7. Indien onverhoopt een besteld artikel niet meer op voorraad is, zal Jongeneel contact met de klant opnemen om te overleggen over eventuele levering van een alternatief;
8. Als voor een combinatie van producten een bepaalde prijs wordt aangegeven dan kan de klant niet een onderdeel uit het samengestelde pakket apart bestellen tegen de vermeldde deelprijs of voor een proportioneel deel van de aangegeven totaal prijs;
9. Bestellingen worden in beginsel uitsluitend in Nederland op het door de consument aangegeven afleveradres bezorgd;
10. Bezorging is gratis met uitzondering van bestellingen met een waarde van € 350 of minder; dan berekent Jongeneel een bijdrage in de vrachtkosten van € 35;
11. Voor leveringen op de Waddeneilanden en in het buitenland wordt een extra toeslag berekend. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de zending en zal uitsluitend op aanvraag door Jongeneel vooraf berekend worden. U dient daarom contact met Jongeneel op te nemen om een voor u geldende prijsopgave te kunnen ontvangen


Artikel 10 - Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Levering geschiedt niet eerder dan na volledige ontvangst van de verschuldigde betaling
8. Jongeneel neemt een paar dagen voor aflevering contact op met de consument om een afspraak voor levering te maken. Zonder tijdig schriftelijk tegenbericht gaat Jongeneel ervan uit dat er op de afgesproken leverdag iemand aanwezig is die voor de ontvangst kan tekenen. Bij gebreke daarvan behoudt Jongeneel zich het recht voor de kosten van een tweede of latere aanbieding in rekening te brengen. Na de tweede vergeefse poging behoudt Jongeneel zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. De koopsom zal in dat geval onder inhouding van alle bezorgkosten teruggestort worden op het rekeningnummer van waaraf betaald is.
9. De aflevering geschiedt op een plaats direct naast de openbare weg die voor een vrachtwagen combinatie van 18 meter lengte gemakkelijk bereikbaar is;
10. Reclamaties ten aanzien van een incorrecte ontvangst dienen bij voorkeur binnen 48 uur na levering per e-mail aan Jongeneel gemeld te worden. Hiervoor dient het volgende e-mailadres gebruikt te worden: info@jongeneel.nl


Artikel 12 - Betaling

1. Betaling van Jongeneel.nl producten of diensten gekocht via de website geschieden uitsluitend via iDeal;
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van betaling met iDeal dient het verschuldigde bedrag bij het afsluiten van de overeenkomst volledig en ineens door de consument voldaan te worden;
5. Deelbetalingen of uitgestelde betalingen zijn niet mogelijk;
6. In geval van wanbetaling mag Jongeneel de kosten van incasso bij de consument in rekening brengen met een minimum van € 60.


Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van Jongeneel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag waarvoor Jongeneel terzake verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn en daadwerkelijk dekking wordt verleend door de verzekeraar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die de consument zou moeten maken om de prestatie van Jongeneel aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de consument de overeenkomst heeft herroepen of ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
2. Aansprakelijkheid van Jongeneel voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. De aansprakelijkheid van Jongeneel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de consument Jongeneel onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Jongeneel ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jongeneel in staat is adequaat te reageren.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de consument de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Jongeneel meldt.


Artikel 14 - Reclamaties

1. Artikel 15 is van toepassing op alle reclamaties ten aanzien productgebreken en ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst door Jongeneel;
2. Jongeneel beschikt over een op de website www.jongeneel.nl bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de reclamatie overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3. Reclamaties over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jongeneel.
4. Jongeneel streeft ernaar om ingediende reclamaties binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een reclamatie een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jongeneel binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Van iedere reclamatie registreert Jongeneel:
a. NAW gegevens van de betreffende consument;
b. indieningsdatum van de reclamatie;
c. omschrijving van de reclamatie;
d. datum en de wijze van afhandeling;
e. de eventueel gevoerde correspondentie met betrekking tot de reclamatie;
6. Iedere reclamatie wordt in beginsel door de verkoopafdeling in behandeling genomen;
7. Jongeneel is niet verplicht reclamaties in behandeling te nemen die betrekking hebben op:
a. incorrecte leveringen waarover niet tijdig is gereclameerd;
b. reclamaties die in een eerdere procedure al afgehandeld zijn;
c. gebeurtenissen die plaatsvonden drie maanden of langer voor het indienen van de reclamatie;
d. gebreken die zich voordeden drie maanden of langer voor het indienen van de reclamatie;
8. Over het niet in behandeling nemen van een reclamatie zal Jongeneel de consument gemotiveerd informeren;
9. Jongeneel kan de consument verzoeken aanvullende informatie te verstrekken en/of foto’s te overleggen. De consument zal hier in redelijkheid aan meewerken;
10. Jongeneel kan een onafhankelijke schade expert inschakelen. De consument zal in redelijkheid meewerken aan het uitvoeren van een expertise door deze schade expert;


Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Jongeneel en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Rotterdam.