Inzicht in CO2 emissies

Algemeen

Jongeneel BV heeft gedurende de afgelopen jaren in haar Milieubeleid diverse maatregelen gedefinieerd om haar uitstoot aan CO 2 actief te reduceren. In 2011 is Jongeneel overgegaan tot certificering op niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder, zoals deze door SKAO beheerd wordt.

Onderbouwd met beleidsplannen is destijds gekozen om eind 2013 een reductie van 5% integraal te realiseren. Tot begin 2013 lagen wij hiervoor uitstekend op koers. Het inspelen op economische veranderingen hebben het bedrijfsmodel van Jongeneel dermate beïnvloed, dat de werkelijk gerealiseerde  reductie tot en met 2013, gemeten in relatie tot het gekozen basisjaar 2010, enig genuanceerde toelichting behoeft. Werkelijk is een reductie van 1.8% gerealiseerd. Zouden we ons puur richten op de reductie zoals deze zou zijn in de bedrijfsformat en omvang van de bedrijfsactiviteiten zoals deze in 2010 was, dan zou een reductie gerealiseerd zijn van circa 5.4%, waarmee wij onze doelstellingen over het eerste tijdvak (2010-2013) gerealiseerd hebben.

We blijven vasthouden aan de ingeslagen weg en hebben daarom bewust onze ambitie geformuleerd om te acteren als koploper op gebied van duurzaamheid. Onder meer door structurele inspanningen om efficiënte werkprocessen en een groene huishouding te koppelen aan verdere reductie van CO 2 in ons bedrijfsproces. Voor het tijdvak 2014-2017 is zodoende opnieuw een beleidsplan opgesteld met als hoofddoel een reductie van 5.5% eind 2017. Deze reducties zullen in de periode 2014 tot en met 2017 gerealiseerd worden.

 

Veranderingen 2014 ten opzichte van 2013

Gedurende het kalenderjaar 2014 zijn geen veranderingen opgetreden in de bedrijfsomvang ten opzichte van 2013. Het aantal locaties is gelijk gebleven en veranderingen in bedrijfsactiviteiten hebben geen noemenswaardige invloed gehad op de gerealiseerde emissiewaarden in 2014.

In de loop van 2014 zijn de laatste organisatorische veranderingen qua structuur en fysieke plaatsing van medewerkers geïmplementeerd welke verband hebben met herinrichting Sales-organisatie.

Doelstellingen en Realisatie 2014 versus 2013

De werkelijke emissiecijfers 2014 betekenen een reductie van 6.2% ten opzichte van 2013.

Hier zijn enkele verklaringen te geven:

-       Het invoeren van het nieuwe autobeleid binnen Jongeneel BV heeft reeds in de afgelopen jaren gezorgd voor de inzet van een autopark op basis van milieuvriendelijke motoren. De echte effecten van deze mutatie is in 2014 duidelijk zichtbaar geworden in de uitstoot van CO2-waarden. In 2014 werd met 413.482 liter brandstof ruim 6.2% minder brandstof getankt ten opzichte van 2013 (440.917 liter). De CO2-reductie daalde hiermee met 6.8%. De verwachting is dat in 2015 een nieuwe verbetering gemeten zal worden omdat dan de leasecontracten D, E & F-labels uit 2011 uit gefaseerd zullen worden.

-       In de afgelopen jaren zijn op diverse locaties elektrisch aangedreven warmtepompen geïnstalleerd. Als gevolg hiervan is het gasverbruik wederom met een fors deel beperkt. Hierdoor hebben we in 2014 een daling van de CO2-uitstoot gerealiseerd van 36.3%. De zachte winter in 2014 heeft hier vanzelfsprekend ook een positieve bijdrage aan geleverd.

-       Een andere opmerkelijke daling betreft het verbruik op alle locaties. Een combinatie van factoren heeft er voor gezorgd dat in 2014 een daling in CO2-uitstoot geboekt is van 5.4%. Dit is mede het gevolg van: een gematigde winter ten opzichte van 2013, het verder centraliseren van de logistiek rol via minder Distributiecentra en andere verbeteringen op diverse locaties als gevolg van bouwkundige en bouw-gerelateerde aanpassingen. Dit betreft dan onder meer het plaatsen van zonnepanelen op één vestiging als ook het installeren van LED-verlichting op een 5-tal vestingen.

-       De reductie in CO2-uitstoot bij de vliegvervoer is van zeer kleine invloed op het totaal. De gemaakte reisafstanden binnen vliegvervoer kunnen en zullen jaarlijks sterk kunnen verschillen, volledig afhankelijk van nut en noodzaak om te reizen.

-       Naast de geboekte verbeteringen is er ook een verslechtering geboekt in 2014. Dit betreft het ruimer inzetten van privé-auto’s van het personeel. Diverse mutaties in de Verkoop-organisatie van Jongeneel hebben er toe geleid dat diverse medewerkers op andere locaties hun functie konden voortzetten. Dit heeft extra reisafstand tot gevolg gehad, waarvoor het personeel gecompenseerd werd op basis van kilometers vergoedingen. Voor 2015 is de verwachting dat de emissiecijfers van 2014 gehandhaafd zullen blijven.

-       Door de geoptimaliseerde en structureel ingevoerde interne belevering van haalvestigingen vanuit onze distributiecentra enerzijds als ook het beter uitnutten eigen vrachtauto’s in combinatie met verhogen van de beladingsgraden op uitgaande goederenstroom, is een verdere stijging van de benutting van het interne transport c.q. eigen transportmiddelen een feit. Binnen het eigen vrachtwagenpark zijn de EURO-4 wagens nagenoeg volledig uit gefaseerd en bestaat de overige floot uit EURO-5 en EURO-6 wagens.

Conclusie:

Het in 2014 ingevoerde milieuvriendelijke autobeleid, de geïmplementeerde nieuwe organisatiestructuur als ook verdere maatregelen om de panden van Jongeneel ook in de komende jaren nog energiezuiniger te laten opereren geven ons alle vertrouwen ook in de komende jaren tot verdere reductie van de CO 2-emissies over te gaan. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik van onze website accepteert u deze cookies.Ok