text.skipToContent text.skipToNavigation

Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten:

 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Consumenten die producten retour willen laten halen en de overeenkomst willen ontbinden dienen dit binnen veertien dagen na aflevering schriftelijk of per e-mail aan Jongeneel kenbaar te maken;

4. Jongeneel neemt contact op met de consument om een afspraak voor retourname te maken. Zonder tijdig schriftelijk tegenbericht gaat Jongeneel ervan uit dat er op de afgesproken dag iemand aanwezig is die voor retourname kan tekenen. Bij gebreke daarvan behoudt Jongeneel zich het recht voor de kosten van een tweede of latere afspraak in rekening te brengen.
 
5. De retour te nemen goederen dienen onbeschadigd, compleet, zoveel mogelijk op oorspronkelijke wijze verpakt en voorzien van alle handleidingen op de afgesproken dag en op het afgesproken tijdstip aangeboden te worden op een plaats direct langs de openbare weg die voor een vrachtwagen combinatie van 18 meter lengte gemakkelijk bereikbaar is;

6. De chauffeur voert slechts een beperkte visuele inspectie uit op zichtbare gebreken. Bij terugkomst controleert Jongeneel de goederen en de verpakking uitgebreid op schade, juistheid en compleetheid. In geval van tekortkomingen is Jongeneel gerechtigd om het aan de consument terug te betalen bedrag in redelijkheid te verminderen of in zijn geheel niet te restitueren.
 
7. Het risico op schade of vermissing voor of tijdens het retourtransport ligt volledig bij de consument; 

8. In geval van retourname restitueert Jongeneel de kosten van het product en de verzendkosten, minus de retournamekosten, naar de klant voor zover die gemaakt zijn.